ก้าวสู่ปีที่ 21 ความร่วมมือ CP.RLDF-JCCB ส่งเสริมเยาวชนไทยมีสุขภาพดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ (9 กันยายน 2563) ทีมงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท (CP.RLDF : Charoen Pokphand for Rural Lives’ Foundation) นำโดย คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการ ได้ร่วมพบปะกับผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCCB : Japanese Chamber of Commerce-Bangkok) นำโดย Mr.Masahito Fukamachi คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ภายใต้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการของ JCCB ในรอบปี 2562/2563 และพิจารณาการสนับสนุนโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 ในรอบปี 2563/2564
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เป็นโครงการที่มูลนิธิฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ต่อมาทาง JCCB ซึ่งเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดกับเด็กไทย ประกอบกับรูปแบบโครงการของมูลนิธิฯ เน้นการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงเข้าสนับสนุนโครงการตั้งแต่ปี 2543 เพื่อเป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นับจากปี 2543 เป็นต้นมา JCCB ได้สนับสนุนและส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนสู่โรงเรียนในชนบทห่างไกลแล้ว 127 โรงเรียนทั่วประเทศและในรอบปี 2563/2564 JCCB ได้ยืนยันเจตนารมณ์เข้าร่วมขับเคลื่อนภารกิจสร้างเสริมภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียนในชนบทห่างไกลต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 ซึ่งครั้งนี้เน้นโรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 5 โรงเรียน จะส่งผลให้มีโรงเรียนที่ JCCB สนับสนุนรวมทั้งสิ้น 132 โรงเรียน จากจำนวนโรงเรียนในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนของมูลนิธิฯ ทั้งหมด 860 โรงเรียนในปัจจุบัน

โดยในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จะมีพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สนับสนุนโดย JCCB ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

โดย : มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท