โครงการทุนการศึกษา “คนน่านไม่ทิ้งกัน” ผลิดอกออกผล 10 ลูกหลานเกษตรกร จังหวัดน่าน ที่เครือซีพีมอบทุนจบการศึกษามีงานรองรับ

น้องๆ ทุนลูกหลานคนน่านทั้ง 10 คน กับ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ อาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร อาจารย์วิชัย พูนพิริยะทรัพย์ รองคณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือฯ

สืบเนื่องจากโครงการทุนการศึกษา “คนน่านไม่ทิ้งกัน” โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์จับมือกับจังหวัดน่านที่สนับสนุนให้ลูกหลานเกษตรกรเรียนฟรีระดับปริญญาตรีที่คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ซึ่งเริ่มเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2559 เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกหลานเกษตรกรในครอบครัวที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่านให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด โดยมีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีพร้อมที่พักและค่าครองชีพ ที่คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีละ 10 ทุน นั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง ปีการศึกษา 2562 รวม 4 ปี ลูกหลานเกษตรกรทั้ง 10 คนที่ได้รับทุนการศึกษาต่างตั้งใจศึกษา และมีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดี ทั้ง 10 คน ได้ผ่านการฝึกงานตามหน่วยงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเป็นไปตามเจตนารมย์ของเครือฯที่จะสนับสนุนการสร้างคนที่มีคุณภาพ และกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสำนึกรักในถิ่นฐานบ้านเกิด พร้อมนำเอาความรู้ และความสามารถ กลับไปช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนจังหวัดน่านโดยเยาวชนทั้ง 10 คนได้เรียนรู้วิชาการเกษตร เทคโนโลยี การจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จริยธรรมในการทำธุรกิจ

พร้อมฝึกปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ Work based Learning ได้รับการถ่ายทอดเรื่องนวัตกรรมด้านพืชหลากชนิด ซึ่งเป็นพืชที่มีศักยภาพในด้านการตลาด การเรียนรู้การผลิตในฟาร์มเพื่อเพิ่มศักยภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งน้องๆ จะจบปริญญาตรีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ปี 2563 และจะเข้ารับปริญญาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564

คุณชัยชนะ แซ่โซ้ง กำลังฝึกงานอยู่ที่บริษัท เจียไต๋ จำกัด ( จ.ศรีสะเกษ ) หน่วยงาน : Hot Pepper Business
โดยฝึกงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพริกปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และฝึกงานในส่วนโรงคัดบรรจุ ทำหน้าที่ ตรวจเช็คคุณภาพพริกและเก็บข้อมูลเกษตรกรเพื่อจัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

คุณนิตยา บุญเป็ง กำลังฝึกงานที่บริษัท เจียไต๋ จำกัด ( กทม. ) หน่วยงาน : CT Fresh
โดยฝึกงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ถึงประเภทของวัตถุและจำนวนที่ต้องซื้อ ศึกษาถึงสภาพตลาด แหล่งที่จะซื้อ ค้นหาแหล่งวัตถุดิบจากอินเตอร์เน็ต เผื่อทำการสั่งซื้อในอนาคต ติดต่อซัพพลายเออร์ ซื้อของตามรายการ

คุณนิชธาวัลย์ มีอาจ กำลังฝึกงานที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ( กทม. )หน่วยงาน : สำนักสถิติ
โดยฝึกงานเกี่ยวกับงานด้านสถิติข้อมูล จัดทำ Daily Report และเก็บรวบรวมสถิติรายวันของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ราคาพืชเศรษฐกิจ งานด้านวิจัยตลาด เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของเกษตรกรแบบเฉพาะเจาะจง ถูกต้อง และทันต่อการใช้งาน นำข้อมูลส่วนนี้ไปวางแผนกลยุทธ์การจำหน่ายสินค้าได้

คุณพรชัย พรรณวัลย์วณิช กำลังฝึกงานที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ( กทม. )หน่วยงาน : ผักและผลไม้
โดยฝึกงานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการคนในแผนก เช่น การจัดตารางการทำงานให้กับพนักงานของแต่เดือน การวางแผนการจัดซื้อสินค้าให้มีเพียงพอต่อการจัดจำหน่ายเพื่อให้เกิดยอดสูญน้อยที่สุด การจัดเตรียมหน้าร้านเพื่อให้พร้อมต่อการบริการสินค้าให้กับลูกค้า

คุณวีระศักดิ์ อุ่นถิ่น กำลังฝึกงานที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด( จ.เลย และ จ.กาฬสินธุ์ )หน่วยงาน : พนักงานเขตภาคเหนือ
โดยฝึกงานเกี่ยวกับการดูแลสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายหน้าร้าน การจัดโปรโมชั่นเคมเปญต่างๆ เช็คสต๊อกสินค้า กระตุ้นการสั่งสินค้า ติดตามการขนส่งสินค้า ลงพื้นที่พบเกษตรกรเป็นหลัก ร่วมกิจกรรมกับเกษตรกร จัดทำแปลงสาธิต

คุณโยธกา อุดดี กำลังฝึกงานที่ Farm Factory ( กทม. )หน่วยงาน : ร้าน Farm Factory
โดยฝึกงานเกี่ยวกับฝ่ายขายหน้าร้าน แคชเชียร์ รับและบริการลูกค้า คลุกสลัดหน้าบาร์ เตรียมวัตถุดิบในการขาย ตรวจเช็ควัตถุดิบคงเหลือในแต่ละวัน

คุณเบญจมาศ เข็มทอง กำลังฝึกงาน ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (อยุธยา)หน่วยงาน : โรงงานข้าวนครหลวง
โดยฝึกงานเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลการผลิต มีการเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพข้าว (Qc) กระบวนการผลิต บรรจุ และส่งออกสินค้า รวมถึงเป็นส่วนช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องของการตรวจสอบประเมินบริษัทขนส่งสินค้า ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสุวิตา ธรรมสละ กำลังฝึกงาน ที่บริษัท เจียไต๋ จำกัด ( กทม. )หน่วยงาน : Chia Tai Produce ( Sales Management )
โดยฝึกงานเกี่ยวกับการขายหน้าร้าน ในร้านค้าเจียไต๋กาญจนบุรี และ ออกขายผลสด (เมล่อน ฟักทอง มะเขือเทศ ) ตามตึกต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ติดต่อเสนอขายสินค้าให้กับทางร้านอาหารญี่ปุ่น ติดต่อขอเช่าพื้นที่ขายสินค้า

คุณชุณหเทพ ดีพรมกุล กำลังฝึกงาน ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด( จ.จันทบุรี และ จ.กาฬสินธุ์ ) หน่วยงาน : พนักงานเขตภาคตะวันออก
โดยฝึกงานเกี่ยวกับการดูแลสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายหน้าร้าน การจัดโปรโมชั่นเคมเปญต่างๆ เช็คสต๊อกสินค้า กระตุ้นการสั่งสินค้า ติดตามการขนส่งสินค้า ลงพื้นที่พบเกษตรกรเป็นหลัก ร่วมกิจกรรมกับเกษตรกร จัดทำแปลงสาธิต

คุณพงษ์ศักดิ์ เปาป่า กำลังฝึกงาน ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ( จ.ศรีสะเกษ ) หน่วยงาน : พัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ
โดยฝึกงานเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 และ กข 15 ในภาคอีสานและออกพื้นที่ประเมินผลผลิตของแต่ละจังหวัด ต่อมารับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อนำข้าวไปสู่โรงสี

หลังจบการศึกษาแล้ว และได้รับปริญญา น้องๆทุกคน จะได้ร่วมงานกับ หน่วยงาน ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยจะเริ่มงาน ในวันที่ 2 มีนาคม 2563นี้ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง 10 คนที่ได้รับโอกาสดีๆ ได้ฝึกฝนการทำงานและได้ทำงานเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยไม่ต้องทำอาชีพเกษตรแบบเดิม