ชวนไปดู “CPF RD Center” ตอบโจทย์ครัวโลกที่ยั่งยืน

CPF RD Center หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ใน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นหมุดหมายสำคัญที่ CPF สร้างขึ้น เพื่อเป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร สานต่อวิสัยทัศน์ ”ครัวของโลก” และยังเป็นส่วนเติมเต็มธุรกิจครบวงจรของซีพีเอฟ จากต้นน้ำ สู่กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ คืออาหารของมนุษย์ ผ่านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารที่ดีและเหมาะสมสำหรับคนทุกวัย

ศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ เปรียบเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ ที่เพียบพร้อมด้วยไปเครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัยสำหรับทุกงานวิจัยพัฒนา สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารในด้านต่างๆ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง โดยมีทีมงานและบุคคลากร ร่วม 200 คน ที่ล้วนเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ทีมวิศวกร รวมถึงเชฟที่มีความสามารถในการทำอาหารได้หลากหลายประเภท มากกว่า 10 คน มาร่วมรังสรรค์เมนูอาหารมากมายที่มีทั้งความอร่อยและเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ทั้งด้านรสชาติ โภชนศาสตร์ และความปลอดภัยทางอาหาร ทีมงานทุกคนมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับงานวิจัยเกี่ยวกับอาหาร และการคิดค้นสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วน ต่อยอดไปสู่การพัฒนาการผลิตอาหารที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยฯ ยังมีโรงงานต้นแบบ หรือ Pilot plant เพื่อทดลองผลิตอาหารต้นแบบที่ได้จากงานวิจัยได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสังคม สอดรับกับกระแสความต้องการของผู้คนทั่วโลก

CPF RD Center เป็นศูนย์รวมสำคัญที่ช่วยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เป็นประโยชน์กับสายธุรกิจต่างๆ โดยอาศัยการผนึกกำลัง (Synergy) ของทุกภาคส่วน ของสายธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทีมการตลาด ทีมผลิต ทีมวิศวกรรม ทีมวิชาการ และผู้ที่อยู่ในศูนย์ R&D ที่จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากต้นน้ำ กลางน้ำ เติมเต็มสู่ปลายน้ำ โดยใช้ศักยภาพของศูนย์วิจัยฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ควบคู่กับการนำวัตถุดิบของบริษัทที่เป็นเกรดพรีเมียม และเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของโลก มาคิดค้นและพัฒนาเป็นสินค้าคุณภาพ ที่เป็น product champion ซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับว่า เป็นสินค้าอาหารที่ดีที่สุดเพื่อเสิร์ฟคนทั้งโลก

CPF R&D Center จะเป็นศูนย์กลางในการจุดประกาย ทำให้ธุรกิจปลายน้ำของบริษัทฯ ก้าวสู่ความสำเร็จและสร้างความยิ่งใหญ่ได้ด้วยธุรกิจปลายน้ำ “CPF RD Center” จึงเป็นอนาคตของบริษัทฯ เป็นอนาคตของทุกคนที่จะสร้างการเติบโตและความสำเร็จร่วมกันอย่างแท้จริง

Cr:Pr CPF