มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงวัย ตำบลหัวง้ม จังหวัดเชียงราย

จากการดำเนินงานโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล ในตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงวัย ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อเปิดให้บริการรับดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงในเวลากลางวัน กรณีที่ผู้ดูแลมีความจำเป็นติดภารกิจระหว่างวัน สามารถนำผู้สูงอายุมาฝากไว้และมารับกลับเมื่อเสร็จภารกิจ

มูลนิธิฯ จึงได้เข้าไปสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนดังกล่าว มูลค่า 170,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้เป็นพื้นที่รับบริการด้านการฟื้นฟูสุขภาพ และฝึกสอนทักษะด้านอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจ ตลอดจนเป็นจุดศูนย์กลางในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมของคนในชุมชนอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/107435244412102/posts/373511874471103/?d=n