หนึ่งความภาคภูมิใจ ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จากนักเรียนทุนในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สำหรับความสำเร็จของ 1 นักเรียนทุน ในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ที่น้อมนําแนวพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่ขาดโอกาสในการศึกษาหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดาร

โดยเมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับ คุณธรรธรณ์ เหลืองมณี นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และเป็นนักเรียนในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ รุ่นที่ 13 ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นำเสนอความรู้ความสามารถหลายด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ทำให้สามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ตลอดจนมูลนิธิฯ โดยปัจจุบัน ได้เข้ารับการศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/107435244412102/posts/354632273025730/?d=n