Mega Trend เปลี่ยนโลก การศีกษา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ต้องเปลี่ยนแปลง คำถามคือ…เปลี่ยนอย่างไร? ค้นหาคำตอบนี้กับ CEO เครือซีพี

#วิสัยทัศน์ซีอีโอเครือซีพี
#ประเทศไทยจะไปต่อได้อย่างไร