คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงานปฐมนิเทศ ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลนักจัดการ รุ่น 1

คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปีที่1 รุ่นที่1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ 4 ปี และหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ 2.5 ปี จำนวน 136 คน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานในงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), แพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ Head of Operation Planning บริษัท ซีพี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด, อาจารย์พรวิทย์  พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ, คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายงานบริหาร  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมงานอย่างอบอุ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี (PIM EEC) จังหวัดชลบุรี

การปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแนะนำแนวทางการเรียนการสอน สร้างความมั่นใจ และเข้าใจถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลที่ควรยึดถือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ สามารถปรับตัวกับการเรียนระดับอุดมศึกษาได้ ทั้งทางด้านการเรียนและดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ผู้ริเริ่มหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร และแพทย์ต้นแบบในแนวทางคุณธรรมนำวิชาชีพ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “วิวัฒนาการทางการแพทย์และการพยาบาล” ที่มีพัฒนาการของการแพทย์และระบบสาธารณสุขตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ การแพทย์สมัยโบราณ (Primitive Medicine) ระยะต่อมา คือยุคที่2 การแพทย์ที่ใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วย (Traditional Medicine) ลำดับถัดมานับเข้าสู่ยุคปัจจุบัน ยุคที่ 3 เกิดวิวัฒนาการขึ้นอย่างมาก คือมาตรฐานของศีลธรรม จริยธรรม เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคน รวมถึงเป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์ การแพทย์แผนตะวันตก (Science-based Medicine) และวันนี้ได้เข้าสู่ยุคที่ 4 เป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมที่นำมาใช้เกับการแพทย์-พยาบาล (Technology-based Medicine) ได้แก่ Robotics, AR-VR, Artificial Intelligence, Genomic, Proteomics, Bioinfamatics เป็นต้น พร้อมให้ตระหนักถึงการเป็นพยาบาล ที่ต้องมีความศรัทธาในอาชีพ มีศีลธรรม ยึดถือจริยธรรมวิชาชีพ และรู้กฎหมายนิติเวชศาสตร์

รวมถึงแง่คิดที่ว่า “ความเป็นคนได้มาจากพ่อแม่ ความเป็นพยาบาลได้จากอาจารย์ เสมือนการเกิดครั้งที่ 2” สำหรับการเป็นพยาบาลคืออาชีพสากล ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลที่ไหน ประเทศใด ขอให้ยืดถือความเป็นพี่น้องร่วมอาชีพ พร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่น อาชีพอื่น สาขาอื่น และคนทุกเพศทุกวัย เพราะฉะนั้นพยาบาลมีหน้าที่ดูแลทุกคน ทุกช่วงวัย และจะพบคนที่มีปัญหาแตกต่างกัน พยาบาลต้องรู้และเข้าใจในวิชาชีพของตัวเอง ตั้งมั่นในเส้นทางของการเรียน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความสุขอย่างยั่งยืน จึงจะให้บริการได้ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการได้ต่อไป

ขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวถึงความพร้อมของคณะพยาบาลศาสตร์รุ่นแรก ซึ่งเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ของพีไอเอ็ม มุ่งมั่นสร้างพยาบาลวิชาชีพให้มีทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่ดีในอนาคต  เป็นพยาบาลนักจัดการเพื่อบริการสุขภาพแห่งโลกเทคโนโลยี นวัตกรรม มีจิตบริการและมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม พร้อมอยากให้นักศึกษาตั้งใจแสวงหาความรู้ โดยมีอาจารย์พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

ด้าน แพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ Head of Operation Planning บริษัท ซีพี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการสร้างบุคลากรทางการพยาบาลได้กล่าวในช่วงพบนักศึกษาถึงความร่วมมือการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์พีไอเอ็มและการสนับสนุนเยาวชนไทยรุ่นใหม่ให้มีอนาคตที่ดี “เราร่วมมือกับพีไอเอ็มเพื่อพัฒนาคนให้มีความสามารถ ช่วยเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะเกิดใหม่ในฐานะพยาบาล เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องร่วมกันช่วยยกระดับวิชาชีพการพยาบาลให้เข้มแข็ง สร้างคุณค่า และสามารถทำประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด และให้ยึดถือว่าแม้จะอยู่ตรงไหนบนโลกนี้ เราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความมุ่งหวังเพื่อพัฒนาสุขภาพคนในสังคมให้ดีขึ้น สำหรับ ซีพี เมดิคัล เซ็นเตอร์ ตั้งตารอคอยและหวังว่านักศึกษาจะนำพาความรู้มาดูแลประชาชนในประเทศและในระดับสากลได้”

ที่มา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์