ประธานอาวุโส “ธนินท์ เจียรวนนท์” รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วสก.) โดยได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์สู่การสร้างสรรค์เกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ 4.0 เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นครัวของโลกพร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกรไทย

14 มกราคม 2565 – ประธานอาวุโสซีพี “ธนินท์ เจียรวนนท์” ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในพิธีเปิดหลักสูตร “วิทยาการเกษตรระดับสูง” (วกส.) รุ่น 1 หรือ Agriculture and Cooperative Program (ACE) รุ่นที่ 1 จัดโดยมูลนิธิเกษตราธิการ พร้อมด้วยสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว ทองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยในงานนี้มีผู้บริหารระดับสูงด้านการเกษตรทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร ตลอดจนบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรจากทั่วประเทศกว่า 150 คน เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบประชุมออนไลน์ และมีการถ่ายทอดสดในรูปแบบวิดีโอออนไลน์จากห้องประชุมกรมชลประทาน ถนนสามเสน

ในการนี้ ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรนนนท์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษคนแรกของหลักสูตร วสก. รุ่น 1 โดยได้ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ในการบรรยายพิเศษหัวข้อซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำจากแวดวงด้านการเกษตรร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและสอบถามในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจอย่างคึกคัก

โดยประธานอาวุโสธนินท์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์และวิสัยทัศน์ผู้นำเครือซีพีในการดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและอาหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่ใช้ทั้งองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม ท้ังในประเทศและต่างประเทศมาต่อยอดสร้างต้นแบบรากฐานเกษตรอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรส่วนหนึ่งได้มีอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดทำการเกษตรของตัวเองต่อไป ทั้งโครงการผิงกู่เลี้ยงไก่ไข่ครบวงจร 3 ล้านตัวที่ดำเนินการประสบความสำเร็จแล้วในประเทศจีน และโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอแนวคิดโมเดลทางการเกษตรรูปแบบใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ยุค 4.0 โดยได้ยกกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในต่างประเทศเพื่อนำมาต่อยอดกับการเกษตรของไทยมุ่งสู่การเป็นครัวของโลก ทั้งการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณและเพิ่มมูลค่าให้พืชผลเกษตรประเทศไทย ไปจนถึงนำเสนอให้เห็นแนวทางการทำการตลาดของสินค้าเกษตรไทยให้เติบโตในระดับภูมิภาคได้ ตลอดจนแนวคิดการพัฒนาสร้างสรรค์เกษตรกรรุ่นใหม่ 4.0

สำหรับหลักสูตร วสก. เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ระหว่างผู้นำภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายที่จะช่วยกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในเวทีนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตร และเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยหลักสูตร วสก. ได้เชิญวิทยากรชั้นนำจากผู้บริหารองค์กรรัฐ เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นต้นแบบทางความคิดด้านการพัฒนาและยกระดับการเกษตรของไทยมาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษของหลักสูตรที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2565