🤝🤝 มาทำความรู้จัก “ธนาคารปู นวัตกรรมออมทรัพยากรปู รักษาสมดุลระบบนิเวศทะเลไทย” ไปด้วยกัน

🗣️🗣️ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นปกป้องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ตลอดจนการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ ซึ่งมีเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริง

ธนาคารสัตว์น้ำระบบอัตโนมัติ เป็นนวัตกรรมที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยมุ่งแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งกระทบต่อรายได้และวิถีชีวิตของชุมชนประมงชายฝั่ง สามารถใช้ขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่มีไข่นอกกระดอง อาทิ ปูม้า ปูดำ ปูแสม กั้งกระดาน กุ้งก้ามกราม กุ้งมังกร เป็นต้น โดยเป็นระบบการเพาะฟักรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำระบบออโตเมชั่นมาใช้ในการควบคุม และมีข้อดีกว่ารูปแบบที่พบได้ทั่วไป เช่น ด้านประสิทธิภาพ ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน วิธีการใช้งานที่ง่าย และค่าบำรุงรักษาต่ำ

📌📌 ทั้งนี้เครือซีพีฯ ร่วมมือกับองค์กรประมงท้องถิ่น ตำบลหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมดำเนินการ โครงการธนาคารปู เพื่อชุมชนยั่งยืน องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลหัวไทร ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มฯ และสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์เพาะเลี้ยง พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ โดยการนำแกนนำและสมาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงานการทำธนาคารปู เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้กลับคืนมา โดยมุ่งหวังให้ชาวประมงพื้นบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และยังช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของชุมชน อันจะนำไปสู่การทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันต่อไป โดยนวัตกรรมชิ้นนี้เป็นผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่หลากหลายในการคิดค้นพัฒนา ทั้งพื้นฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการทรัพยากรทางทะเลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาเสริมศักยภาพให้แก่ชุมชน เป็นต้น

#SEACOSYSTEM
#เพื่อทะเลไทยยั่งยืน