ประธานการจัดงาน CP Symposium2021 ทั้ง 5 ด้าน ประชุมหารือแนวทางการจัดงานวิชาการเสริมสร้างความรู้พนง.ซีพี 5 ด้าน ในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมามีการประชุมการเตรียมงานการประชุมวิชาการ CP Symposium 2021 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 โดยมี คุณภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ ประธานการจัดงานวิชาการด้านเทคโนโลยี /น.สพ.คุณหมอสุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานการจัดงานวิชาการด้านสัตวแพทย์ สัตวบาล ประมง/ คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู ประธานการจัดงานวิชาการด้านวิศวกรรม /ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา ประธานการจัดงานวิชาการด้านไอทีและเทคโนโลยีดิจิตอล และคุณพัชรี คงตระกูลเทียน ประธานการจัดงานวิชาการด้านความยั่งยืน ร่วมประชุม

เพื่อหารือถึงรูปแบบ แนวทางการจัดงานวิชาการทั้ง 5 ด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานเครือซีพี ทั้งจำนวนผลงานวิชาการที่นำมาแบ่งปัน หัวข้อสัมมนาและวิทยากรที่น่าสนใจ รวมทั้งการพิจารณาจำนวนผู้เข้าร่วมให้เหมาะกับวิถีใหม่ New Normal การใช้วิธีการถ่ายทอดสดให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้หัวข้อวิชาการเดิมประกอบด้วยด้านเทคโนโลยี/ด้านวิศวกรรม/ด้านสัตวแพทย์ สัตวบาล ประมง โดยมีการเพิ่มหัวข้อใหม่อีก 2ด้านคือด้านไอทีและเทคโนโลยีดิจิตอลและด้านความยั่งยืน ที่ชาวซีพีพลาดไม่ได้