ความคิดสร้างสรรค์ของคนซีพี จุดประกายต่อยอดสู่องค์กรนวัตกรรม ร่วมชื่นชมผลงานได้ในงาน  CP Symposium 2022

โดย คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู ประธานการประชุมวิชาการ ด้านวิศวกรรม

องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอยู่ในทุกธุรกิจเครือฯ

เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นองค์กรใหญ่ มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานวิศวกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานอาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูป ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งทุกธุรกิจมีหลักการทางด้านวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้อง เครือฯ จึงมีวิศวกรและบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมจำนวนมากกว่า1 หมื่นคนแล้วในวันนี้

พนักงานทุกคนที่อยู่หน้างาน ได้เรียนรู้จากการสัมผัสประสบการณ์ตรง ได้และพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่โดดเด่นของเครือฯ  เพราะเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของคนภายในของเราเอง ในขณะที่ภายนอกไม่มี    สิ่งที่สำคัญก็คือ เราได้นำความรู้นั้น ๆ ไปขยายผลในธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน

การประชุมทางวิชาการด้านวิศวกรรม จึงเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะนำเอาความรู้  วิทยาการ เทคโนโลยีต่างๆทางด้านวิศวกรรมที่พวกเราได้สะสม  และได้สร้างสรรค์มาแบ่งปันกัน

พื้นที่แห่งการแบ่งปัน ชื่นชม และยินดีคนเก่งซีพี

การจัดงานประชุมวิชาการ เป็นการชื่นชมและให้กำลังใจคนสร้างสรรค์ผลงาน และยังเป็นการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้นวัตกรกล้าที่จะออกมานำเสนอผลงาน ที่ได้คิดค้นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ส่งเสริมให้เขารู้สึกว่า เขามีความสามารถ และสามารถนำองค์ความรู้ออกมาแบ่งปันกันได้ ซึ่งผลงานที่เผยแพร่ออกไป อาจจะเป็นตัวจุดประกายความคิดของเพื่อน ๆ พนักงาน และสามารถนำไปต่อยอดและใช้ได้จริง

หลังจากการประชุมวิชาการหลายครั้ง ๆ ที่ผ่านมา เราจะพบว่า เครือฯ มีคนเก่งที่ค้นคิดวิชาการด้านวิศวกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งพนักงานของเรามีความเก่งอยู่ในตัว แต่ไม่กล้าแสดงออกมา เมื่อได้เห็นแบบอย่างที่ดี จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ลองพัฒนางานจนค้นพบความรู้ใหม่ วิชาการใหม่ที่สามารถเอามาแบ่งปันกันได้อีก

เวทีนี้จึงเป็นเวทีแห่งการแบ่งปัน เวลาที่พวกเราจะได้ชื่นชมผลงาน และ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของเครือฯ ที่ได้ค้นคิดวิชาการวิศวกรรมขึ้นมาแบ่งปันกันอย่างต่อเนื่อง

สิ่งได้เรียนรู้จาก CP Symposium 2022

ในแต่ละครั้งของการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรม จะมีการเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ  ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 5 แล้ว จากการจัดงานหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา เราจะได้เห็นการต่อยอดจากสิ่งเดิม แลเพิ่มเติมด้วยการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ  บวกกับสิ่งที่ใหม่ ๆ อย่าลืมว่า ซี่งโลกเราทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก เทคโนโลโลยีเข้ามาใกล้และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเรามากขึ้น  ดังนั้น เราสามารถนำองค์ความรู้ไประยุกต์ใช้ในงานได้อีกมากมาย

การประชุมวิชาการครั้งนี้มีของใหม่มากมายที่ค้นคิดขึ้นมาจากวิศวกร ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิศวกรรม หากอยากจะเห็นว่า พนักงานในองค์กรของเราเองมีของดีที่อยากให้พวกเรามาดู มาชมกัน หากมีข้อสงสัยสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ ซึ่งอีกสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากงานนี้ก็คือ เครือข่าย ( Connection) ระหว่างหน่วยงาน สามารถติดต่อ ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เติมเต็มและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การปฏิสัมพันธ์นี้เองทำให้เกิดเครือข่ายบุคลากรด่นวิศวกรรรมและผู้ที่ทำงานอยู่ในสาขาวิศวกรรมด้วยกัน

 “ไม่ว่า ท่านจะเป็นวิศวกรหรือ หรือจะเป็นบุคลากรในสาขาอื่น มาดูครับ มาชม มาฟัง มาเรียนรู้ สิ่งที่เป็นวิทยาการของเพื่อนพนักงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ของเรา วันนี้มีวิทยาการใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น องค์กรที่มีความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือ นวัตกรรม

นวัตกรรม เป็นตัวสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมี Technology บวกกับ Creativity คือ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมอีกมากมาย ผมเชื่อว่าพนักงานของเครือฯ ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวอยู่แล้ว เราทำงานอยู่ในหน่วยงานก็ขอให้ช่วยกันคิดว่า จะทำอย่างไรให้การทำงานดีขึ้น ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

เทคโนโลยีหลายอย่างสามารถหาซื้อได้ แต่เทคโนโลยีเฉพาะทางที่เกิดขึ้นในเครือฯ เป็นเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วว่า ใช้กับธุรกิจของเราได้เป็นอย่างดี ขอเพียงให้นำเทคโนโลยี และวิชาการมาประยุกต์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ แล้วจได้ผลลัพธ์ที่จะเปล่งประกายออกมาเป็นนวัตกรรมอีกมากมาย และนวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน