การประเมินห้างค้าปลีกต่อการลดการจำหน่ายเนื้อสัตว์

Feedback-องค์กรเพื่อส่งเสริมระบบอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้ออกเอกสาร เรื่อง Meet us halfway เพื่อประเมินห้างค้าปลีกในอังกฤษถึงความพยายามในการลดการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อแกะ และเนื้อหมู) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(ดูรายละเอียดที่ feedbackglobal.org)

Feedback ได้ทำการประเมิน 10 ห้างค้าปลีกในอังกฤษใน 22 หลักเกณฑ์เพื่อลดการขายเนื้อสัตว์ลง 50% ภายในปี 2030 (เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคปศุสัตว์ และจำกัดการเพิ่มของอุณหภูมิโลกไม่เกิน 1.5ºc) เช่น การเพิ่มการขายอาหารจาก plant-based นโยบายการใช้อาหารสัตว์ที่ผลิตอย่างยั่งยืน การติดฉลากแจ้งวิธีการผลิตเนื้อสัตว์ (เช่น อินทรีย์ และ Free range) การขายเนื้อสัตว์จากสัตว์ที่เลี้ยงแบบอินทรีย์และแบบ Free range การเข้าร่วม Cerrado Manifesto เพื่อการผลิตถั่วเหลืองอย่างยั่งยืนในแถบอเมซอน การเข้าร่วมการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CDP) และการเข้าร่วมการรายงานการใช้/การขายผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อป่าไม้ (CDP Forest)

ผลการประเมิน พบว่า
• ห้าง Waitrose และ M&S มีคะแนนสูงที่สุด (63%) รองลงมา คือ Tesco/Sainsbury’s (50%), Co-Op (46%), Aldi (36%), Morrisons (33%), Asda (29%), Lidl (26%) และ Iceland (14%)
• ห้าง Morrisons และ Iceland ได้คะแนนต่ำ เพราะขาดนโยบายการใช้อาหารสัตว์จากถั่วเหลืองที่ผลิตอย่างยั่งยืน
• ห้าง M&S เป็นห้างเดียวที่มีเป้าหมายและ KPI การจำหน่ายอาหารจาก plant-based
• ห้าง Waitrose ได้คะแนนสูง เพราะมีการพัฒนาอาหารจาก plant-based มีการเพิ่มมาตรฐานอาหารสัตว์และการลดก๊าซมีเทนจากภาคปศุสัตว์
• ห้าง Tesco ได้คะแนนจาก CDP สูง และมีความร่วมมือกับ WWF เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตอาหาร

———————————