การประเมินห้างค้าปลีกด้านการลดการใช้พลาสติก

กลุ่ม Greenpeace ได้ออกเอกสาร เรื่อง Packaging Away the Planet : U.S. Grocery retailers and the plastic pollution crisis เพื่อประเมิน 20 ห้างค้าปลีกในสหรัฐฯถึงความพยายามในการลดขยะพลาสติก
(ดูรายละเอียดที่ www.greenpeace.org)

Greenpeace รายงานว่า ขยะพลาสติกเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลก และคาดว่าการผลิตพลาสติกของโลกจะเพิ่มขึ้น 40% ในอีก 10 ปีข้างหน้า และเพิ่มถึง 4 เท่าภายในปี 2050 จึงจำเป็นที่ต้องเร่งลดการใช้พลาสติก

การประเมินจะพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่
•นโยบายเกี่ยวกับพลาสติก เช่น การลด และการเปลี่ยนไปใช้วัสดุอื่นแทน
•ความพยายามในการลดการใช้พลาสติก
•นวัตกรรมและความริเริ่มในการลดการใช้พลาสติกหรือเปลี่ยนไปใช้วัสดุอื่น และ
•ความโปร่งใส – การสื่อสารนโยบายและการดำเนินการ รวมถึงการรายงานประจำปี

ผลการประเมินพบว่า
•ไม่มีห้างค้าปลีกใดผ่านการประเมิน (40 คะแนนขึ้นไป)
•ห้าง Aldi มีคะแนนสูงที่สุด (34.6 คะแนน) รองลงมา คือ ห้าง Kroger, ห้าง Albertsons, ห้าง trader Joe’s และห้าง Sprouts
•ทั้งนี้ ห้าง Aldi (มี 1,800 สาขา ใน 35 รัฐ) ตั้งเป้าให้บรรจุภัณฑ์ต้อง recycle ได้ หรือ reuse ได้ หรือย่อยสลายได้ ภายในปี 2025
•Greenpeace เรียกร้องให้ห้างค้าปลีกต้องเพิ่มความโปร่งใส ให้ความสำคัญแก่การลดการใช้พลาสติก และลงทุนในนวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลาสติกให้มากขึ้น

——————