การประเมินการใช้เนื้อไก่จากไก่ที่เลี้ยงอย่างมีสวัสดิภาพสัตว์

World Animal Protection (WAP) ออกรายงานThe Pecking order 2018 เพื่อประเมิน 9 บริษัทใหญ่ (ประกอบด้วย Burger King, Domino’s Plc, Domino’s Inc, KFC, Mc Donald’s, Nando’s, Pizza Hut, Starbucks, และ Subway) ที่ใช้เนื้อไก่ว่ามาจากการเลี้ยงไก่อย่างมีสวัสดิภาพสัตว์หรือไม่ เพียงใด (ดูรายละเอียดที่ www.worldanimalprotection.org)

WAP รายงานว่า โลกบริโภคเนื้อไก่จากไก่ราว 60,000 ล้านตัว/ปี โดยส่วนใหญ่ (กว่า 70%) มาจากการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม ดังนั้น สวัสดิภาพสัตว์จึงมีความสำคัญมาก

ทั้งนี้ ปัญหาด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ทาง WAP กล่าวหาการเลี้ยงไก่แบบเข้มข้น คือ การเติบโตของไก่ที่เร็วเกินไป การเลี้ยงอย่างหนาแน่น การใช้กรง สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ และการใช้แสงที่ไม่เป็นธรรมชาติ

WAP ได้ประเมินบริษัท Fast Food -ซึ่งเป็นผู้ใช้เนื้อไก่จำนวนมากของโลก รวม 9 รายใน 4 ประเด็น ประกอบด้วยการใช้สายพันธ์ที่มีสุขภาพดี เสรีภาพในการเคลื่อนไหว (พื้นที่การเลี้ยง) อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และฆ่าอย่างมีมนุษยธรรม (เช่น ทำให้สลบก่อนการฆ่า และไม่ผูกหรือมัดระหว่างการเลี้ยง) โดยพิจารณาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านเป้าหมาย และด้านการดำเนินการ

ผลการประเมิน พบว่า ทุกบริษัทมีผลการประเมินในขั้นแย่และแย่มาก และมี 2 บริษัทที่ไม่ผ่านการประเมิน

—————————–