Global Food Security Index 2018

EIU (Economist Intelligence Unit) ของวารสาร The Economist ได้ออกเอกสาร เรื่อง Global Food Security Index 2018 เพื่อประเมิน 113 ประเทศด้านความมั่นคงทางอาหาร
(ดูรายละเอียดที่ eiu.com)

EIU ใช้ 4 ปัจจัยในการประเมินความมั่นคงทางอาหาร ได้แก่
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ
• ความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ดัชนีราคาอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร
• ความเสี่ยงทางการค้าและ supply chain เช่น นโยบายการค้า และโครงสร้างพื้นฐาน
• ความเสี่ยงทางการเมืองและสังคม

ผลการประเมิน พบว่า
• 10 อันดับแรกของประเทศที่มีคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ ไอร์แลนด์ สหรัฐฯ/อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ ฟินแลนด์ แคนาดา และฝรั่งเศส
• 5 อันดับของประเทศที่มีต่ำที่สุด ได้แก่ เซียร่าเลโอน เยเมน มาดากัสการ์ คองโก และบุรุนดี
• สิงคโปร์มีคะแนนสูงที่สุด เนื่องจากเป็นประเทศที่ประชาชนมีรายได้สูง มีรายจ่ายด้านอาหารต่อรายจ่ายรวมของครัวเรือนต่ำ และมีอัตราภาษีนำเข้าต่ำมากจึงช่วยลดต้นทุนการนำเข้าอาหารได้มาก แม้ว่าสิงคโปร์จะพึ่งการนำเข้าอาหารอย่างมากก็ตาม
• สหรัฐฯอยู่ในลำดับที่ 3 หลังเคยอยู่ในลำดับที่ 1 ในปี 2012 และ 2016 และอยู่ในลำดับที่ 2 ในปี 2017 เนื่องจากมีนโยบายแบบปกป้องมากขึ้น
• เวเนซุเอล่าเป็นประเทศที่มีคะแนนลดลงมากที่สุดเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ
• ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 54

———————————