The Coller FAIRR Protein Producer Index 2019

FAIRR ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของนักลงทุนที่มีทรัพย์สินรวม 5.9 ล้านล้านดอลล่าร์ ได้ออกรายงานเรื่อง The Coller FAIRR Protein Producer Index 2019 เพื่อประเมินผู้ผลิตอาหาร 60 ราย (ซึ่งมี market cap รวมกว่า 324,000 ล้านดอลล่าร์) ถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนประจำปี 2019
(ดูรายละเอียดที่ fairr.org)

FAIRR สนใจความยั่งยืนของภาคปศุสัตว์เนื่องจากในแต่ละปีโลกบริโภคสัตว์ถึง 70,000 ล้านตัว และการผลิตเนื้อสัตว์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 7,100 ล้านตัน/ปี หรือราว 14.5% ของโลก ใช้น้ำราว 1 ใน 3 ของน้ำที่ใช้ในภาคเกษตร และใช้พื้นที่ถึง 80% ของภาคเกษตรเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ รวมถึงใช้ ยาปฎิชีวนะถึง 73% ของการใช้ยาปฎิชีวนะทั้งหมด

FAIRR จะประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนใน 9 มิติ ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความปลอดภัยของอาหาร(ระบบการตรวจย้อนกลับและการเปิดเผยการเรียกคืนสินค้า) สวัสดิภาพสัตว์ การใช้ยาปฎิชีวนะ สภาพการทำงานของแรงงาน การทำลายป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการน้ำ การจัดการของเสียและมลภาวะ และโปรตีนที่ยั่งยืน(โปรตีนทางเลือก)

ผลการประเมิน พบว่า
• มีเพียง 3 รายที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ โดย Mowi (นอร์เวย์) Leroy Seafood (นอร์เวย์) และ Bakkafrost (หมู่เกาะ Faroe)
• มี 14 รายที่มีความเสี่ยงปานกลาง เช่น Fonterra (นิวซีแลนด์), Tyson Foods, Hormel Foods, CPF, ไทยยูเนียน และ JBS
• มีถึง 43 รายที่มีความเสี่ยงสูง เช่น WH Group (จีน) , GFPT (ไทย), Maple Leaf Foods, COFCO Meat, San Miguel Food (ฟิลิปปินส์) , Thaifoods (ไทย) และ Cal-Maine Foods

————————————-