ความคิดเห็นของผู้บริโภคชาวยุโรปต่อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อปลายปี 218 ที่ผ่านมา ProCarton ได้ออกเอกสารเรื่อง European Consumer Packaging Perceptions Study ซึ่งเป็นผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคในยุโรปถึงมุมมองเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวม 7,000 คนใน 7 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน โปแลนด์ อังกฤษ และตุรกี
(ดูรายละเอียดที่ www.procarton.com)

ผลการสำรวจ พบว่า
• 68% ยอมรับว่าความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
• 75% เห็นว่า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยชาวสเปนให้ความสำคัญมากที่สุด (81%) รองลงมา คือ เยอรมันและโปแลนด์ (77%)
• 91% จะซื้อสินค้าจากห้างหรือร้านค้าที่ส่งเสริมให้ supplier ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• 77% ยินดีจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• 58% สนับสนุนการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อให้ผู้ผลิตและห้างค้าปลีกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• 81% จะเลือกบรรจุภัณฑ์จากกระดาษมากกว่าพลาสติก
• 52% จะมองหาผลิตภัณฑ์ในบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้บริโภคกลุ่มหนุ่มสาว (19-39 ปี) จะเน้นเรื่องนี้มากกว่าผู้ใหญ่ (40 ขึ้นไป)
• มีเพียง 36% ที่เห็นว่าผู้ผลิตและห้างค้าปลีกดำเนินการเพียงพอต่อการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• 52% มองว่ากระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ แก้ว (32%) พลาสติก (9%) และกระป๋อง (5%)
• 90% ต้องการข้อมูลความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์
• 71% คิดว่ารัฐบาลควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์

——————————–