The Farm System Reform Act (FSRA)


ภาพ : https://inthesetimes.com/

Cory Booker -สมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีพรรคเดโมแครตของสหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมาย The Farm System Reform Act (FSRA) เพื่อเปลี่ยนผ่านการทำฟาร์มปศุสัตว์แบบโรงงาน (CAFO : Confined Animal Feeding Operation หรือ Factory Farming) สู่การทำฟาร์มแบบยั่งยืน (ดูรายละเอียดที่ https://www.booker.senate.gov/)

ทั้งนี้ John Hopkins Center for a Living Future สำรวจชาวอเมริกัน 1,000 คน พบว่า 57% เห็นว่า ภาครัฐควรดูแลการเลี้ยงสัตว์แบบ Factory Farm ให้มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยและความยั่งยืน

สาระสำคัญของ FSRA
• จะยุติการสร้างฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่แห่งใหม่
ทั้งนี้ USEPA นิยามว่าฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ หมายถึง ฟาร์มที่เลี้ยงวัวอย่างน้อย 1,000 ตัว หรือเลี้ยง วัวนมอย่างน้อย 700 ตัว หรือเลี้ยงหมูอย่างน้อย 2,500 ตัว หรือเลี้ยงไก่ไข่อย่างน้อย 82,000 ตัว หรือเลี้ยงเป็ดอย่างน้อย 30,000 ตัว หรือเลี้ยงไก่เนื้ออย่างน้อย 125,000 ตัว

• จะจัดสรรเงิน 100,000 ล้านดอลล่าร์ในช่วง 10 ปีเพื่อช่วยให้เจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่เปลี่ยนผ่านไปสู่การทำฟาร์มปศุสัตว์อย่างยั่งยืนและมีมนุษยธรรม

• จะยุติการทำฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯได้ภายในปี 2040
• จะให้ประชาชนที่อาศัยใกล้ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่และพบว่ามีคุณภาพชีวิตลดลง หรืออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าลดลง สามารถฟ้องคดีแพ่งต่อผู้ประกอบการได้

• จะให้ติดฉลากแสดงประเทศแหล่งกำเนิด (COOL) บนเนื้อวัว เนื้อหมู และนม
• จะห้ามเนื้อสัตว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศติดฉลากว่า Product of USA

อนึ่ง สมาคมสาธารณสุขของสหรัฐฯ (APHA) ก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาล รัฐ ท้องถิ่น และองค์กรด้านสุขภาพ ควบคุมการสร้างและขยายฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่

—————————-