ซีพีแรม คว้า 3 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2566 The Prime Minister’s Industry Award 2023 ย้ำความสำเร็จองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

คุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2566 “The Prime Minister’s Industry Award 2023” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วย คุณชุมพล ลีละศุภพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณอาภาภรณ์ พรหมเชยธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ คุณกอบชัย คงทวี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ซีพีแรม จำกัด เข้ารับรางวัลในครั้งนี้

โดยมีรายละเอียดการเข้ารับรางวัล ดังนี้

  • บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
  • บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลำพูน) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทการจัดการพลังงาน

ทั้งนี้ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น มีเป้าหมายเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันนโยบาย MIND ใช้ “หัว” และ “ใจ” ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ภายใต้ 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ความสำเร็จทางธุรกิจ มิติที่ 2 การดูแลสังคมและชุมชน มิติที่ 3 การรักษาสิ่งแวดล้อม และมิติที่ 4 กระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างสมดุลและยั่งยืน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

 

#CPRAM #ซีพีแรม #ThePrimeMinisterIndustryAward #ThePrimeMinisterIndustryAward2023