OYW2021: ผนึกแนวคิด จากผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทย

เคารพและให้เกียรติความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ข่มเหงรังแก หรือ แบ่งเขาแบ่งเรา เป็นแนวคิดหลักและที่มาของโครงการ #TRUEYouBEYou
ร่วมผนึกแนวคิด จากผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทย
กับ Delegates ทั้ง 20 คน “LEAD THE CHANGE, FOR A BETTER WORLD” ผนึกแนวคิดผู้นำแห่งอนาคต เปลี่ยนโลกให้ดีกว่าไปด้วยกัน

การเข้าร่วมโครงการ OYW ในปีนี้ เราหวังว่าจะมีโอกาสนำเสนออุปสรรคที่กลุ่มพี่น้องหลากหลายทางเพศต้องเผชิญในทุกวันนี้
ร่วมผนึกแนวคิด จากผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทย
กับ Delegates ทั้ง 20 คน “LEAD THE CHANGE, FOR A BETTER WORLD” ผนึกแนวคิดผู้นำแห่งอนาคต เปลี่ยนโลกให้ดีกว่าไปด้วยกัน

การศึกษาที่เหมาะสมเป็นทักษะสำคัญและพื้นฐานที่มั่นคงต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นแรงผลักดันส่งผลให้ปัญหาสังคมต่างๆลดน้อยลง
ร่วมผนึกแนวคิด จากผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทย
กับ Delegates ทั้ง 20 คน “LEAD THE CHANGE, FOR A BETTER WORLD” ผนึกแนวคิดผู้นำแห่งอนาคต เปลี่ยนโลกให้ดีกว่าไปด้วยกัน