OYW2021: ผนึกแนวคิด จากผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทย

โอกาสก้าวหน้าในชีวิตของเยาวชนจะหดหายไป เมื่อพวกเขาด้อยโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม
ร่วมผนึกแนวคิด จากผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทย
กับ Delegates ทั้ง 20 คน “LEAD THE CHANGE, FOR A BETTER WORLD” ผนึกแนวคิดผู้นำแห่งอนาคต เปลี่ยนโลกให้ดีกว่าไปด้วยกัน

อนาคตของเยาวชนไม่สามารถควบคุมได้ เพราะถูกกำหนดจากการปัจจัยที่อยู่เหนือสิทธิ์ของพวกเขา สังคมที่ทัดเทียมทางปัจจัยมีผลอย่างยิ่งต่อสิ่งที่เขาต้องการจะเป็นในวันข้างหน้า

ร่วมผนึกแนวคิด จากผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทย
กับ Delegates ทั้ง 20 คน “LEAD THE CHANGE, FOR A BETTER WORLD” ผนึกแนวคิดผู้นำแห่งอนาคต เปลี่ยนโลกให้ดีกว่าไปด้วยกัน

การปรับปรุงระบบโครงสร้างการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะความสามารถต่างๆ และการวิเคราะห์อย่างมีหลักการ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ร่วมผนึกแนวคิด จากผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทย
กับ Delegates ทั้ง 20 คน “LEAD THE CHANGE, FOR A BETTER WORLD” ผนึกแนวคิดผู้นำแห่งอนาคต เปลี่ยนโลกให้ดีกว่าไปด้วยกัน