ถั่วเหลือง นํ้ามันปาล์ม และเนื้อวัวกับการทําลายป่า

Climate Disclosure Project (CDP) ได้ออกเอกสาร เรื่อง Zeroing-in On Deforestation เพื่อประเมินผู้ผลิตและผู้ค้า ถั่วเหลือง น้ํามันปาล์ม และเนื้อวัวรายใหญ่ของโลกรวม 27 ราย เนื่องจากโภคภัณฑ์ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงต่อการทําลายป่า ใน supply chain (ดูรายละเอียดที่ www.cdp.net)

CDP ได้ประเมินผู้ประกอบการใน 3 ด้าน ได้แก่

  • ธรรมาภิบาลและยุทธศาสตร์ เช่น คํามั่น เป้าหมาย นโยบายการบริหารความเสี่ยง และความเชี่ยวชาญของ คณะกรรมการบริหาร
  • โอกาสการเปลี่ยนผ่าน เช่น นวัตกรรมเพื่อต่อต้านการทําลายป่า การเพิ่มความยั่งยืนในการผลิตโภคภัณฑ์
  • ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนผ่าน เช่น การตรวจสอบย้อนกลบ

ผลการประเมิน

นํ้ามันปาล์ม : Sime Darby มีคะแนนดีที่สุด รองลงมา คือ Golden Agri-Resources, Wilmar International, PT Musim Mas ,Cargill, IOI Corporation, Olam International, Kuala Lumpur Kepong, First Resources และ FGV Holding Berhad
ถั่วเหลืองและเนื้อวัว : AMAGGI มีคะแนนดีที่สุด รองลงมา คือ Louis Dreyfus, ADM, Bunge ,Cargill, COFCO International, Marfrig, Glencore Agriculture, JBS และ Minerva Foods

อนึ่ง รัฐสภายุโรปได้เรียกร้องให้กรรมาธิการยุโรปออกกฎหมายกําหนดให้ภาคธุรกิจ ซึ่งรวมถึงธนาคารและกองทุนเพื่อการลงทุน ต้องทํา due diligence เพื่อป้องกันการนําเข้าวัตถุดิบและสินค้าที่เชื่อมโยงต่อการทําลายป่าและละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2024

โดย นายธงชัย บุณยโชติมา