ค่านิยม 6 ประการ : ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย กับธนาคารชุมชนบุคคลออทิสติก (Community Bank for Autism)

 

ค่านิยม 6 ประการ : ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย กับธนาคารชุมชนบุคคลออทิสติก (Community Bank for Autism)

ออทิสติกเป็นความบกพร่องด้านสติปัญญา ต้องการผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงและต่อเนื่อง นอกจากนี้ครอบครัวออทิสติกจากทั้งหมด 270,000 คน เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและมีเด็กออทิสติกไม่ถึง 200 คน ที่มีงานประจำทำ อาศัยเพียงเงินที่ได้จากเบี้ยความพิการจากภาครัฐ เดือนละ 800-1,000 บาทเท่านั้นในการเลี้ยงดูตนเอง  และยังขาดแคลนเงินแหล่งทุนในการใช้ประกอบอาชีพอิสระ จนเกิดเป็นปัญหาเงินกู้เงินนอกระบบ ที่ไม่สามารถหาเงินมาชำระคืนได้

ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงตั้ง ธนาคารชุมชนบุคคลออทิสติก (Community Bank for Autism) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มการออม การลงทุน ในรูปแบบธนาคารชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน  เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของตนเอง ตลอดจนสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกและครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยได้ทำประชาคม วิเคราะห์กลุ่ม ทำความเข้าใจปัญหาในเชิงลึก พร้อมหาทางแก้ไขร่วมกัน นำเสนอและให้ความรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ในรูปแบบ ธนาคารชุมชน สร้างองค์ความรู้ ศึกษาดูงานกลุ่มธนาคารที่ประสบผลสำเร็จ ริเริ่มจัดตั้งธนาคารชุมชนออทิสติก เพื่อเปิดธนาคารรับฝากเงิน ขยายเงินลงทุน ปล่อยกู้ให้สมาชิก ไถ่ถอนหนี้นอกระบบของสมาชิก และสวัสดิการให้สมาชิก และจ่ายเงินปันผลให้สมาชิก

หลังจากก่อนตั้งธนาคารนี้แล้ว ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีจำนวนสมาชิก 336 ครอบครัว เกิดแหล่งเงินทุนรวม 2,271,920 บาท จาก ธนาคารชุมชนออทิสติก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี เกิดสวัสดิการกู้ฉุกเฉิน 3,000 บาทต่อคน (โดยไม่เสียดอกเบี้ย)ให้กับสมาชิกอีกด้วย