กลุ่มทรู ร่วมกรมส่งเสริมคนพิการ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จ.ปทุมธานี อบรมการประกอบธุรกิจออนไลน์ ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ ให้บุคคลออทิสติกและครอบครัว

กลุ่มทรู ร่วมกับกรมส่งเสริมคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมการประกอบธุรกิจออนไลน์ ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ ให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลออทิสติกและครอบครัว รวม 40 ครอบครัว ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี คุณจรูญศักดิ์ สิงหเดช ร่วมประธานในการกล่าวปิดโครงการฯและมอบประกาศนียบัตร

การอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้การใช้สื่อออนไลน์ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงดูต้นเองและครอบครัวได้ อาทิเช่น วิธีการถ่ายภาพสินค้า การสร้างโพสต์ในการขายสินค้า การโปรโมทร้านค้า รวมถึงการเปิดเพจขายสินค้าออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook ,Instagram , Shopee , True money wallet และ True smart Merchan ระบบจัดการร้านค้ายุคใหม่ที่เชื่อมต่อฐานลูกค้าของ True money และ True ID เป็นต้น

สมาชิกที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันก่อตั้งแบร์ดสินค้าของกลุ่ม ในชื่อ “ ออปทุม “ เพื่อเป็นโลโก้ในการกำหนดเป็นมาตรฐานในการจำหน่ายสินค้าภายใต้การดูแล ของชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดปทุมในอนาคตอีกด้วย

Cr.TRUE