ทรูและมูลนิธิออทิสติกไทย จัดอบรมเครือข่ายชมรมผู้ปกครองออทิสติก 4 ภูมิภาค เปิดโอกาสบุคคลออทิสติกทั่วประเทศเข้าถึงสวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

อีกหนึ่งความพยายามลดความเหลื่อมล้ำ ทรูและมูลนิธิออทิสติกไทย จัดอบรมเครือข่ายชมรมผู้ปกครองออทิสติก 4 ภูมิภาค กว่า 450 คน เรียนรู้การบันทึกข้อมูลสำรวจและคัดกรองบุคคลออทิสติก ผ่านแพลตฟอร์ม STS เปิดโอกาสบุคคลออทิสติกทั่วประเทศเข้าถึงสวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย) และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดอบรมการใช้ระบบ STS (screening tools for Person with Special needs) ระบบสำรวจและคัดกรองเบื้องต้น สำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้กับเจ้าหน้าที่ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทย กว่า 450 คนใน 4 ภูมิภาค 4 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุดรธานี และภูเก็ต ซึ่ง แพล็ตฟอร์ม sts.autisticthai.com พัฒนาโดยกลุ่มทรูและมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ชมรมฯ ทั่วประเทศ เรียนรู้การใช้งานระบบอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยคาดว่า จะบันทึกข้อมูลบุคคลออทิสติก ทั่วประเทศกว่า 17,000 ครอบครัว รวมถึงวิธีการใช้งานระบบคัดกรองและค้นหาบุคคลออทิสติก ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในชุมชน ให้สามารถเข้าถึงรัฐสวัสดิการ ตลอดจนการอัพเดทข้อมูลให้มีสถานะเป็นปัจจุบัน(real time) อีกด้วย

ทั้งนี้มูลนิธิออทิสติกไทย และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม(ไทย) จะนำผลสรุปจากข้อมูลที่สำรวจผ่านระบบ STS เชื่อมต่อกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาในการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอาชีพได้ตรงความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจ้างงานในชุมชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมต่อไปอย่างยั่งยืน