16 พฤศจิกายน… ‘วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก’

16 พฤศจิกายน… ‘วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก’

‘มรดก’ ทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น นับเป็นสมบัติอันทรงคุณค่า
ที่มนุษยชาติมีพันธกิจร่วมกันในการพิทักษ์รักษา ให้มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเหล่านี้ ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันประเทศไทยมีมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกทั้งสิ้น 6 แห่ง ที่ควรค่าแก่การทะนุบำรุงไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และปกปักษ์รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของชาติสืบต่อไป

“หวงแหนศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ให้เป็นมรดกตกทอด
สู่คนรุ่นต่อไป ไว้เป็นสมบัติของโลก
ตราบนานเท่านาน”

👉🏻ชมคลิป >>>> https://youtu.be/MU-GZXjvAtg

‘ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ทรูปลูกปัญญา’

#วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก
#สัตว์มีค่าป่ามีคุณ
#CP #CPG #CPF #CPALL #MNRE
#true #ทรูปลูกปัญญา #ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม