ชาวทรู…ร่วมร้อยเรียงความดี ปลูกต้นไม้กว่า 24,000 ต้น รวม 165 ไร่ สานต่อโครงการ “ทรูรวมใจปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน” บันทึกข้อมูลและติดตามการเจริญเติบโตผ่านแอป We Grow มุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2573

กรุงเทพฯ 22 พฤศจิกายน 2564 – เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน…ผู้บริหารและเพื่อนพนักงานกลุ่มทรู ร่วมใจปลูกต้นไม้กว่า 24,000 ต้น ในโครงการ “ทรูรวมใจปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน” มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ โดยทรู สนับสนุนกล้าไม้เศรษฐกิจจากโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” ให้เพื่อนพนักงานนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 2,400 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “โครงการ “ทรูรวมใจปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน” เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานชาวทรู ที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเชิญชวนนำที่ดินว่างเปล่าไม่ใช้ประโยชน์ มาปลูกต้นไม้กว่า 24,000 ต้น พร้อมมอบกล้าไม้เศรษฐกิจจากโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” ให้ผู้ร่วมโครงการ อีกทั้งยังจัดอบรมผ่าน TRUE VROOM ให้ความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนลงมือปลูกและวิธีการบำรุงรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกป่า จากศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ กรมป่าไม้ รวมถึงอบรมวิธีการบันทึกข้อมูลการปลูกและติดตามการเจริญเติบโตผ่านแอปพลิเคชัน We Grow เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ตลอดระยะเวลาโครงการ 10 ปี”

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 2,400 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยเพื่อนพนักงานทรู จังหวัดอุทัยธานี ชัยภูมิ สุรินทร์ ลำพูน ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ลพบุรี และสระแก้ว ได้นำพื้นที่ที่ว่างเปล่าไม่ใช้ประโยชน์จำนวน 165 ไร่มาเข้าร่วมโครงการ อันนับเป็นการสร้างมูลค่าให้กับที่ดิน เป็นทรัพย์สินระยะยาว ในส่วนบริษัทฯ ก็จะได้รับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ดูดซับ นำมาชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินกิจการ เพื่อเป้าหมายเป็นองค์กรที่ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ในปี 2573 ถือเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน นอกจากนี้ กล้าไม้เศรษฐกิจของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” เป็นการจ้างงานกลุ่มผู้ตกงาน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพประมง กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้สร้างสาธารณะประโยชน์แก่สังคม ใน จังหวัดชลบุรี เป็นการจ้างงานสร้างรายได้ ช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สามารถทำงานอยู่ในชุมชน เพิ่มความอบอุ่นให้กับครอบครัว อีกทั้งยังสร้างความเข้มเข็งแก่ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ ได้ยึดถือและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

โครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กลุ่มทรู มุ่งมั่นสนับสนุนเป้าหมายของเครือซีพี ปลูกต้นไม้ครบ 10 ล้านต้นภายในปี 2573 มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กร Carbon Neutral ภายในอีก 9 ปีข้างหน้า