ค่านิยม 6 ประการ : สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วย Universal Design QR-Code

ค่านิยม 6 ประการ : สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วย Universal Design QR-Code

ทรูเล็งเห็นถึงความเหลื่อมล้ำของผู้พิการยังมีให้เห็นในหลายด้านซึ่งขัดกับหลักเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN ข้อ 1.ลดความยากจน ข้อ 4.ความเท่าเทียมในการเรียนรู้ ข้อ 8.การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรฐกิจ และข้อ 10.ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและนอกประเทศ

โดยทรูสนับสนุนการสร้างอาชีพให้คนพิการ เช่น การปลูกผัก เลี้ยงจิ้งหรีด และ Deaf barista และยังตระหนักถึงการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม จึงนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณค่าของสินค้าจากคนพิการ และช่วยให้คนพิการได้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้เหมือนกับคนทั่วไป

Universal Design QR-Code ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่พัฒาและผลิตโดยผู้พิการ และช่วยให้ผู้พิการ (ตาบอดและหูหนวก) สามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้าได้อย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป

เริ่มแรกในปี 2018 ทรูเข้าไปสนับสนุนการฝึกอาชีพคนพิการ และในปี 2020 ได้สร้างสรรค์ออกแบบ Universal Design QR Code มีการบันทึกเสียงและถ่ายคลิปวีดีโอและนำ Universal Design QR ไปทดลองใช้ ต้นปี 2021 จึงได้นำ Universal Design QR Code มาใช้ในผลิตภัณฑ์ผักคนพิการที่จำหน่าย และผลักดันการใช้ Universal Design QR Code ในสินค้าของเครือฯ อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่สังคมหรือชุมชนได้รับจากการสร้างสรรค์ Universal Design QR-Code ได้ถูกนำไปใช้ใน Makro 3 สาขาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ Makro สาขาแม่ริม Makro สาขาหางดง และ Makro หนองป่าครั่ง เพื่อให้ผู้พิการทางการสายตา และผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึงผู้บริโภคทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ไม่ต่างกับคนทั่วไป เพื่อสร้างความเท่าเทียมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ และผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ถึงคุณค่าของผู้พิการที่เป็นผู้พัฒนาและผลิตสินค้าอีกด้วย