“กิ่วประชา School Stay” ต้นแบบบูรณาการวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยวสู่หลักสูตรสถานศึกษา ผ่านความงดงามของธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีล้านนาแห่งนครลำปาง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานซีพีออลล์สานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี พร้อมด้วย School Partner คุณคชสาร ยานะแก้ว นำคณะสื่อมวลชน พร้อมด้วยคณะทำงาน เยี่ยมชมโครงการ “กิ่วประชา School Stay” ของโรงเรียนกิ่วประชาวิทยา จ.ลำปาง ซึ่งเป็น 1 ใน 16 โรงเรียนต้นแบบ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โครงการดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อนำวิชาชีพการจัดการโรงแรมที่พักและการท่องเที่ยว ในรูปแบบของ School Stay และร้านกาแฟ “กิ่วประชาคาเฟ่” มาพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะของความเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และพัฒนา School Stay ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจที่พักแก่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป ก่อให้เกิดรายได้จากการดำเนินโครงการเพื่อความยั่งยืน โดยมีคุณนรกมล เครือวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วประชาวิทยา นายชาญณรงค์ มาเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมพาคณะฯ เยี่ยมชมโครงการ

โครงการ “กิ่วประชา School Stay” ถือเป็นโครงการสำหรับการพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนให้แก้นักเรียน และการส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ เป็นจุดรวมสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่น วัดพระธาตุดอยพระฌาน ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสามารถมองเห็นวิวของอำเภอแม่ทะได้โดยรอบ, หมู่บ้านแกะสลักงานศิลปะหัตถกรรม, หมู่บ้านทอผ้าลายงาขี้ม้อน ที่มีการสืบทอดภูมิปัญญามาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน และภูเขาไฟผาลาดอเมซซิ่งอันซีนลำปางอีกแห่งที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วซึ่งมีป่าไม้ปกคลุมสวยงามได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปใช้บริการ พร้อมกันกับการเข้าพักที่ School Stay ที่นำอาคารเรียนซึ่งไม่ได้ใช้งานมาดัดแปลงเป็นที่พัก จัดรวมเป็นแพ็คเกจการท่องเที่ยวไปยังวิถีชุมชนล้านนา

นอกจากนี้ ยังมีโครงการเสริมทักษะด้านอาชีพมัคคุเทศก์น้อย และร้านกาแฟ “กิ่วประชา คาเฟ่” โดยได้บรรจุเป็นฐานอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL (Problem Based Learning)ในการออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric)

สนใจจองที่พัก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
เพจ กิ่วประชา สคูลสเตย์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100037188227266
โทร.063 245 2356