รู้เร็ว รักษาเร็ว เข้าถึงโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน กับ STS ระบบสำรวจและคัดกรองเบื้องต้น สำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

🤔รู้หรือไม่ว่า ?

👉🏻ปัจจุบันประเทศไทย มีผู้พิการออทิสติกที่อยู่ในระบบ เพียง 17,000 คน คิดเป็น 0.81 % ซึ่งจำนวนบุคคลออทิสติกอาจมีมากกว่าตัวเลขสถิติคนที่มีบัตรคนพิการก็ได้ ระบบสำรวจและคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือ STS จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย) และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนำศักยภาพของชมรมผู้ปกครองออทิสติกประจำแต่ละจังหวัดเป็นกลไกหลักในการออกสำรวจ คัดกรอง และค้นหาบุคคลออทิสติกในชุมชน

👉🏻โดยเจ้าหน้าที่จากชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก กว่า 450 คน ทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมเรียนรู้การใช้งาน STS อย่างเข้มข้น พร้อมวางแผนการดำเนินงานสำรวจเชิงรุก เพื่อให้เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลบุคคลออทิสติกในชุมชนอย่างเป็นระบบ และบูรณาการการใช้ข้อมูลดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และนำมาซึ่งการช่วยเหลือบุคคลออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

STS รู้เร็ว รักษาเร็ว เข้าถึงโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

#STS #ออทิสติก #มูลนิธิออทิสติกไทย
#m-society #truetogether #trueinnovation #CPร้อยเรียงความดี
#csrtrue #ทรูปลูกปัญญา #ปลูกความดี