ทรูประกาศมาตรการป้องกันฯการระบาดของโควิด-19 ฉบับที่ 8 เรื่องมาตรการการกลับมาปฏิบัติงานในสำนักงาน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 กลุ่มทรูได้ออกประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโควิด-19 เพิ่มเป็นฉบับที่ 8 ว่าด้วยมาตรการการกลับมาปฏิบัติงานในสำนักงาน ทั้งนี้แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะมีสัญญานดีขึ้นแต่ก็ยังมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีความไม่แน่นอนในหลายพื้นที่ กลุ่มทรูยังคงห่วงใยเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของเพื่อนพนักงานเป็นสำคัญ จึงขอให้พนักงานยึดหลัปฏิบัตื 4 เรื่องได้แก่ 1.บริหารจัดการด้านการปฏิบัติงาน 2.มาตรการด้านสุขอนามัยและการเว้นระยะห่างของพนักงาน 3.มาตรการเตรียมพร้อมด้านสถานที่ 4.มาตรการด้านการสื่อสารและฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้