กลุ่มทรู ร่วมเสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาทุกช่วงวัย” ในงานครบรอบ 20 ปี กระทรวง พม. พร้อมจัดแสดงโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ครอบคลุมทั้งผู้พิการ บุคคลออทิสติก ผู้สูงวัย เยาวชนสถานรองรับ และเยาวชนข้ามชาติ ระหว่าง 29 ก.ย.-3 ต.ค. 65 ณ กระทรวง พม.

29 กันยายน 2565 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงาน “20 ปี พม. ภายใต้แนวคิด “เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาทุกช่วงวัย” จัดแสดงผลงานและความก้าวหน้าระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา รวมถึงพลังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง จากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน และประชาสังคม โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์

ในการนี้ นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในฐานะหนึ่งในองค์กรเอกชนที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงพม. อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานรองรับ โดยร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยทรูได้ส่งมอบอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กับสถานรองรับ 30 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาทักษะชีวิตและความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจของเยาวชนในสถานรองรับผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมูลนิธิออทิสติกไทย พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก โดยพัฒนาแอปพลิเคชั่น Autistic เสริมพัฒนาการ และศักยภาพ ให้บุคคลออทิสติก ตลอดจนสร้างศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อช่วยให้บุคคลออทิสติกและครอบครัว มีอาชีพและรายได้ โครงการหาย(ไม่)ห่วง ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่พลัดหลงให้กลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัย โครงการสื่อพกพาเพื่อการรู้หนังสือสำหรับเด็กข้ามชาติร่วมกับ องค์การยูเนสโก ส่งมอบสื่อดิจิตอลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กข้ามชาติ ชายแดนไทย-เมียนมาร์ สอดคล้องตามแนวคิด “กลุ่มทรู ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่มเปราะบาง” โดย ทรูได้ร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินโครงการต่างๆ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2565 ณ กระทรวง พม.