TRUE-CPF จับมือคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายผลโครงการเกษตรประสิทธิภาพสูง ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Carbon Neutral ภายในปี 2573

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์ม กับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เข้าร่วมลงนาม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยคุณพูนศักดิ์ ทองพิทักษ์ น.สพ.วีริศ วุฒิรณฤทธิ์ และคุณอาวีพร ปิยะดำรง เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมการทำเกษตรประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการวิจัย ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนาการจัดการต้นแบบ ตามวิสัยทัศน์ Smart Agriculture Towards Sustainable Development ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี พ.ศ. 2573 ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปัจจุบันมีผลสัมฤทธิ์แล้วในการใช้ระบบติดตามพฤติกรรมโคอัจฉริยะจากทรูฟาร์ม (TrueFarm) ณ ฟาร์มโคนม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ทั้งนี้บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินการผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในการสรรหาเทคโนโลยีระดับโลกที่เข้าถึงได้ มาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ