“นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคนิวนอร์มอล EDUCATION INNOVATION FOR THE NEW NORMAL”

ทรู คลิกไลฟ์ ผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชน มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้สอนอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคนิวนอร์มอล EDUCATION INNOVATION FOR THE NEW NORMAL” ซึ่งเป็นการอบรมครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้สอนที่ใช้หลักสูตรทรู คลิกไลฟ์กว่า 200 คนทั่วประเทศ ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ภายในงาน คุณอนุสรณ์ ดำรงธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยงานทรู คลิกไลฟ์ กล่าวถึงวิสัยทัศน์และการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมใหม่ ๆ จากทรู คลิกไลฟ์ ที่ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนยุคใหม่และความสนใจของผู้เรียนในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ ครูผู้สอนได้เติมเต็มเทคนิคการสอนกระตุ้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันการเรียนรู้ในยุค New Normal กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษามากมาย ที่มาช่วยส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอน เปลี่ยนบทบาทผู้สอนสู่แนวทางการสร้างเด็กนักคิดผ่านนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยี สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแก่ผู้เรียน

ที่สำคัญยังเปิดพื้นที่ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา สะท้อนความต้องการของผู้สอน ทำให้สามารถพัฒนาการจัดการชั้นเรียนได้อย่างตรงจุด ตลอดจนได้เรียนรู้เทคนิคการใช้สื่อการสอนจากทรู คลิกไลฟ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Cr.True