ทรูปลูกปัญญา มอบรางวัลสุดยอดครู นำความรู้จากการอบรมทักษะการสอนออนไลน์รับมือช่วงสถานการณ์โควิด สร้างผลสัมฤทธิ์ใหัแก่นักเรียนสูงสุด

12 พฤศจิกายน 2564 : ทรูปลูกปัญญา จัดพิธีมอบรางวัล โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา 2 หลักสูตรได้แก่หลักสูตร Online Active Learning การสร้างนวัตกรรมครูสู่นักเรียน และ หลักสูตร English My Crush พัฒนาวิชาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนครู รร. ต้นแบบทรูปลูกปัญญา และ กลุ่ม รร.เจียรวนนท์อุทิศ กว่า 40 โรงเรียน ในการรับมือ ยุค New Normal โดยใช้ระยะเวลาอบรมประมาณ 2 เดือน ตั้งแต่ต้นกันยายนถึงปลายตุลาคม 2564 และเมื่อจบหลักสูตรแล้ว ได้จัดกิจกรรมประกวดสื่อวีดิทัศน์กลวิธีการสอนเพื่อให้ครูได้ทดลองขยายผลความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย

โดยหลักสูตร “เมื่อโลกเปลี่ยน ครูต้องปรับ ด้วย Online Active Learning มีผลงานครูส่งเข้ารอบ 15 ผลงาน จากครูที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 120 คน โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณครูยุพาพิน ไชยบาล และทีมคณะครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อย จ.พะเยา ผลงาน “กลวิธีการสอนเกมบันไดงูสู่การเรียนรู้จำนวนเต็ม” โดยรับรางวัล Notebook 2 เครื่อง Tablet 3 เครื่องพร้อมเกียรติบัตร

สำหรับ หลักสูตร English is My Crush มีครูเข้าร่วมอบรม 80 คน และผลงานที่เข้ารอบรวม 11 ผลงาน โดยรางวัล Best Innovative Teacher Award ได้แก่ คุณครูนุศรา เบ็ญหมัน โรงเรียนวัดเทพชุมนุม จ.สงขลา ได้รับรางวัล Notebook 1 เครื่อง Tablet 2 เครื่อง พร้อมด้ว เกียรติบัตร

ทั้งนี้คุณครูเจ้าของผลงานที่รับรางวัล รวมทั้งครูที่เข้าร่วมอบรม ได้นำความรู้และเทคนิค ตลอดจนเครื่องมือ สื่อต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ได้จริง และเหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นตามพื้นที่ต่างๆ

การอบรมทั้ง 2 หลักสูตรถือเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญที่ทรูปลูกปัญญา ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ทุ่มเท พัฒนาเพื่อให้คุณครู โรงเรียนต้นแบบฯ สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปได้อย่างเท่าทัน

#OnlineActiveLearning #EnglishisMyCrush #Truetogether #ทรูปลูกปัญญา #cpร้อยเรียงความดี