ดร.สดุดี สุพรรณไพ รองประธานกรรมการวิชาการผลงานนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาบอกถึงแนวทางส่งผลงานด้านสังคมฯ