เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ชวนชาวซีพีทำความรู้จัก 4 ต้นไม้ สร้างป่าสร้างคุณค่า ทางภาคเหนือ

21 ตุลาคม 2563 “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” (National Annual Tree Care Day) ขอพาทุกคนทำความรู้จัก 4 ต้นไม้ สร้างป่าสร้างคุณค่า ทางภาคเหนือ ในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ภายใต้ โครงการ We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน

จากวิกฤตโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก ปัญหามลพิษ ไฟป่า หรือปัญหาอุทกภัย ส่งผลร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่สำคัญของทุกคนที่ต้องมีความตระหนักและรับผิดชอบร่วมกัน ด้วยการรักษาธรรมชาติหรือปลูกต้นไม้ทดแทน

ต้นน้ำปิง พื้นที่บ้านกองกาย
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ต้นไผ่ซางนวล : เป็นพืชเศรษฐกิจ ขยายพันธุ์และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วให้ร่มเงา ทนแล้งได้ดี นิยมนำมาใช้ทำเครื่องจักสาน งานหัตถกรรม

ต้นน้ำวัง พื้นที่บ้านเลาสู
อ.แจ้มห่ม จ.ลำปาง
ต้นสัก : ไม้ยืนต้น เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบตามอายุและขนาดของไม้ ขยายพันธุ์ง่าย ให้ความร่มรื่น

ต้นน้ำยม พื้นที่บ้านดอนไชยป่าแขม
อ.ปง จ.พะเยา
ต้นสารภี : ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ขยายพันธุ์ง่าย มีประโยชน์หลายรูปแบบ เนื้อไม้มีความแข็งแรง
ใช้ในการสร้างเป็นที่อยู่อาศัย

ต้นน้ำน่าน พื้นที่บ้านสบขุ่น
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ต้นประดู่ : ไม้ยืนต้น เป็นไม้เศรษฐกิจ ให้ร่มเงา ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว มีสรรพคุณทางยา