เครือซีพี – อบก. ลงนามความร่วมมือปลูกไม้ยืนต้นเพื่อความยั่งยืนประกาศขับเคลื่อนสู่ความเป็นองค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

เครือซีพีจับมือ อบก.ประกาศความร่วมมือการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อความยั่งยืน ระบุเป็นวาระสำคัญของโลกที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของโลก ประกาศเปิดตัวโครงการ “We Grow…ปลูกเพื่อความยั่งยืน” รวมพลังชาวซีพีทุกกลุ่มธุรกิจร่วมขับเคลื่อน รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานปลูกไม้ยืนต้นในพืนที่ของบริษัททั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนร่วมปลูกป่าช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว หวังช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral)

วันที่ 28 มกราคม 2563 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดย คุณประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการ อบก. และเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งการชดเชยคาร์บอน โดยเครือฯ ได้ดำเนินโครงการ “We Grow…ปลูกเพื่อความยั่งยืน” รณรงค์ให้ทุกกล่มุธุรกิจในเครือฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้น พร้อมทั้งการสนับสนุนชุมชนให้ร่วมกันปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ร่วมในพิธี เพื่อแสดงพลังในการมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศนูย์ หรือ Carbon Neutral

คุณนพปฎล เดชอุดม กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระสำคัญของโลกที่ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาคมโลก เครือฯ ในฐานะภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยได้มีการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573

ทั้งนี้ หนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือ การประกาศขับเคลื่อนโครงการ “We Grow….ปลูกเพื่อความยั่งยืน” โดยรณรงค์ให้ทุกหน่วยธุรกิจปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของแต่ละหน่วยธุรกิจ และส่งเสริมให้พันธมิตรรวมทั้งภาคีเครือข่ายชุมชนต่างๆ ร่วมกันปลูกเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศไทยและโลกของเรา โดยได้มีการจัดทำกลยุทธ์ที่เป็นแนวทางให้กล่มุธุรกิจต่างๆ ในเครือฯ ที่มีอยู่ทั่วโลกนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งแบ่งปันแนวทางการพัฒนารูปแบบโครงการเพื่อกระตุ้นและผลักดันให้กลุ่มธุรกิจต่างๆ นำไปขยายผล ซึ่งจะทาให้เครือฯ และบริษัทในเครือฯ เป็นองค์กร Carbon Neutral ได้ตามเป้าหมายในปี 2573

ด้านคุณประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยมีพันธะสัญญาในการลดก๊าซเรือนกระจกตามเจตจำนงที่แสดงต่ออนุสัญญา UNFCCC ในการลดก๊าซเรือนกระจก 20 – 25% ภายในปี 2573 และเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน และชุมชนต้องร่วมมือกัน ซึ่งความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ การขับเคลื่อนของเครือซีพีจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการผลักดันให้ภาคธุรกิจเอกชนหันมาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่าและยั่งยืนของทกุคนบนโลกของเรา

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “ทำไมต้องปลูก เพื่อโลกยั่งยืน” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ คุณประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดร.ธนพงศ์ ดวงมณี วิศวกรอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และคุณพัชรี คงตระกูลเทียน ประธานคณะทำงานโครงการปลกูไม้ยืนต้น เครือเจริญโภคภัณฑ์

พร้อมกันนี้ ยังมีการมอบทุนให้แก่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการการจัดทำหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าไม้ยืนต้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการ “We Grow…ปลูกเพื่อความยั่งยืน” สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสเดียวกันนี้ เครือฯ ยังได้นำ แอปพลิเคชนั่ We Grow ซึ่งเป็นนวตักรรมที่พัฒนาโดยกลุ่มทรู โดยจะใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ในโครงการ We Grow…ปลูกเพื่อความยั่งยืน โดยสามารถบันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เรื่องการปลกูต้นไม้ รวมทั้งสามารถคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงจากการปลูกต้นไม้ได้อีกด้วย