สร้างพื้นที่สีเขียว  ไปด้วยกันกับ ซีพี ร้อย รักษ์ โลก

“ขอเชิญชวนมาปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้น หวังว่าการปลูกต้นไม้ จะทำให้เรามีส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นคืนธรรมชาติ กลับมาในประเทศไทย เป็นการรักษา และแสดงความรับผิดชอบต่อภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นวิกฤตและเป็นภัยใหญ่ต่อโลกมนุษย์ชาติ ก็จะเป็นการปลูกคุณงามความดี เป็นการปลูกความกตัญญู รู้คุณต่อแผ่นดินที่เราอยู่ให้กับพวกเราสืบต่อไป”
🙌🏻 คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีอีโอข้าวตราฉัตร)
#ซีพีร้อยรักษ์โลก
#ข้าวตราฉัตรGreatStory
#ข้าวตราฉัตร