นวัตกรรมเพื่อลด Food waste

FAO (2011) เคยรายงานว่าอาหาร 1 ใน 3 ที่ผลิตขึ้นมาในโลกไม่ได้ถูกบริโภคเพราะมีปัญหาความสูญเสียของอาหารและขยะอาหาร (Food loss, Food waste) โดยอาหารประเภทผักและผลไม้จะมีความสูญเสียมากที่สุด (45%) รองลงมา คือ ปลาและอาหารทะเล (35%) ธัญพืช (30%) และเนื้อสัตว์ (20%)

หลายประเทศจึงมีเป้าหมายการลดความสูญเสียของอาหาร และผู้ประกอบการหลายรายก็ได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อลด Food waste เช่น

  • การออกแบบตู้เย็นให้สามารถแสดงสิ่งของภายในตู้เย็นทั้งหมดได้ เพื่อลด food waste จากของที่เก็บไว้ภายในทำให้มองไม่เห็นและเก็บไว้จนหมดอายุ
  • การผลิตอาหารจาก Food waste เช่น เบียร์ของ Toast Ale ซึ่งผลิตเบียร์จากเศษขนมปัง หรือ Tyson Foods  ที่ออก snack จากเศษเนื้อจากการตัดแต่ง
  • การใช้ application เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตขายอาหารส่วนเกินหรืออาหารที่ใกล้หมดอายุในราคาถูกเช่น Karma และ Too Good To Go
  • การเคลือบผักและผลไม้เพื่อยืดอายุ เช่น Apeel และ StixFresh
  • การใช้ software และ RFID เพื่อปรับราคาตามความสดของผักและผลไม้ ทำให้ราคาของผักและผลไม้ที่ใกล้หมดอายุจะถูกลงโดยอัตโนมัติ เช่น Wasteless
  • การติดฉลากอัจฉริยะซึ่งจะเปลี่ยนสีและราคาสินค้าเมื่อใกล้วันหมดอายุ (Barcodiscount)
  • การติดฉลากแสดงวันหมดอายุของอาหารเพื่อลดความสับสนแก่ผู้บริโภค โดยผู้ผลิตหลายราย เช่น Unilever และ Arla Foods ได้ติดฉลาก Best before แทนฉลากแสดงวันหมดอายุซึ่งมีหลายฉลากในตลาด เช่น Use by, Enjoy by, Display Until, Fresh Until, และ Sell by

Cr.THONGCHAI BOONYACHOTIMA