มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 เข้มคณะกรรมการวิชาการตรวจผลงานนวัตกรรมต้องทำแบบทดสอบ เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านวิชาการให้เป็นมาตราฐานเดียวกันผ่านก่อนทำหน้าที่เพื่อกระบวนการคัดเลือกผลงาน

รายงานข่าวจากคณะกรรมการประสานงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021เผยว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะที่ปรึกษา ประธาน และ รองประธานคณะกรรมการวิชาการมหกรรมนวัตกรรมบัวบานฯ 2021

มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการวิชาการฯ ทำแบบทดสอบออนไลน์ “การให้คะแนนผลงานนวัตกรรม”

เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านวิชาการให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน เพิ่มความเข้าใจและสามารถตรวจผลงานด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม

โดยขณะนี้ทีมงานระบบได้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์และคู่มือการใช้งานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน โดยคณะกรรมการวิชาการฯ ทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบ โดยสามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ที่ http://www.cpinnoexpo.net ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

โดยคณะกรรมการทุกคนต้อง ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน จากวิดิโอ กรรมการทุกคนจะต้องทำข้อสอบ ทั้งหมด 2 ส่วน ส่วนที่ 1 มี 4 ชุดส่วนที่ 2 มี 6 ชุด แต่ละชุดมี 10 ข้อ กรรมการทุกท่านต้องทำข้อสอบผ่าน100% ของทุกชุดจึงถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

โดยข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 คะแนนรวม 40 คะแนน มีทั้งหมด 4 ชุดชุดละ 10 คำถาม เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนผลงานทั้ง 3 ด้าน และ การยืนยันผลลัพธ์ส่วนที่ 2 คะแนนรวม 60 คะแนน มีทั้งหมด 6 ชุด ชุดละ 10 คำถามเช่นกันโดยในส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างผลงานในอดีต ที่กรรมการทุกคนสามารถเข้าไปทดสอบให้คะแนนผลงานทั้งหมดได้

ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการฯจะประกอบด้วยคณะกรรมวิชาการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรวม 93คน โดยคณะกรรมการจะมาจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ