วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 11

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ฉบับที่ 11

Education for Sustainability “การศึกษานำพาสู่ความยั่งยืน”

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

เรื่องเด่นประจำฉบับ

SD Story  :  นำเสนอมุมมองของซีอีโอ “ศุภชัย เจียรวนนท์”  กับความเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะช่วยเปลี่ยนโลกได้

Creating a Better Life :  พบกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อม 10 สุดยอดทักษะที่ต้องมีในปี 2020 โจทย์สำคัญที่ควรรู้เพื่อปูทางสู่การศึกษายั่งยืน

Little Voice : ฟังเสียงสะท้อนจากน้องๆวัยเรียนกับความคิดสร้างสรรค์ที่อยากให้สถานศึกษาของพวกเขาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าอยู่ที่สุด จะเป็นแบบไหน…ไปดูกัน!

วารสารบัวบาน ฉบับที่ 11  “การศึกษานำพาสู่ความยั่งยืน”