วารสารบัวบาน ฉบับที่ 24 เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

เรื่องเด่นประจำฉบับ

SD Story : นำเสนอสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นประเด็นระดับโลก พร้อมเชื่อมโยงควบคู่ไปกับการนำแนวคิด BCG Model โดยการพูดคุยกับตัวแทนจากแต่ละภาคส่วน

SD Talk : พาไปรู้จัก 2 หนุ่มเลือดใหม่หัวใจรักโลกที่กำลังไปได้ดีกับธุรกิจภายใต้แนวทาง Circular และ Green Economy โอ๊ต – ปองภพ เกณฑ์ชัยภูมิ ผู้ก่อตั้ง RE-Hub Studio และภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง บริษัท อีโคโลเทค จำกัด

Creating a Better Life : พาท่อง 10 ประเทศทั่วโลกเพื่อดูแนวทางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green)