เครือซีพีเดินหน้าขนทัพผู้บริหาร อบรมการกำกับกิจการที่ดีต่อเนื่อง ชูหลักบริหารความเสี่ยง “Strategic Cyber Security Management” รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรฐานระดับโลก

2 ตุลาคม 2563 – สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดอบรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อเนื่อง ติวเข้มหลักสูตร Strategic Cyber Security Management ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี คุณเติม เตชะรินทร์ และ คุณเพ็ญนภา พุกกะรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเสริมความเข้าใจด้านความเสี่ยงทางไซเบอร์ พร้อมกำหนดวิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เน้นย้ำบทบาทความรับผิดชอบผู้บริหารที่จะต้องกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านไซเบอร์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เครือฯให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือฯ อาทิ คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการบริหาร คุณชนะ เหล่าวีระกุล ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจขนส่ง ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหาร ประธาณคณะผู้บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือฯ กว่า 40 ท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

เนื่องจาก การดำเนินธุรกิจของเครือฯ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพิ่มขึ้น การนำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงระบบงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้เครือฯได้ให้ความสำคัญในการปกป้องข้อมูลขององค์กรจากความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงขององค์กร จึงได้ออกกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security กำหนดวิธีการและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการกับความเสี่ยงในองค์กรผ่านรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศตามหลักการกำกับดูแลกิจการ สิ่งสำคัญของบทบาทของผู้นำในองค์กรจะต้องกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านไซเบอร์ ในกาจัดการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น โดยต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานในองค์กรในการกำกับ รักษาความปลอดภัย ป้องกันภัยคุกคามจากไซเบอร์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

สำหรับหลักสูตร “Strategic Cyber Security Management” เป็นหลักสูตรสุดท้าย จากการอบรมผู้บริหารระดับสูง ทั้งหมด 5 หลักสูตรการกำกับกิจการที่ดี ประจำปี 2563 ที่เครือฯได้จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนการบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของบริษัทชั้นนำระดับโลก ทั้งนี้จะมีการจัดอบรม “CG for Manager” ให้แก่พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 นี้อีกด้วย