คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล ครั้งที่ 3/2563

ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรมทางธุรกิจและยึดมั่นในธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ โดย คุณลาวัณย์ เตียงหงษากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองสายงานทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ พร้อมคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะทำงาน แต่ละ BU ในกลุ่มธุรกิจ เดินหน้าจัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล ไตรมาส 3 ปี 2563 ณ ห้องประชุมกมลรำลึก ชั้น 20 อาคารธาราสาทร

ซึ่งคุณลาวัณย์ ได้เน้นย้ำการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ให้ยึดมั่นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ โดยให้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ ซีพี ออลล์ เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่สังคมเชื่อถือ เป็นกลไกสำคัญให้แก่คณะกรรมการในการกำกับดูแลความยั่งยืนและธรรมาภิบาลของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้มีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ในการประชุมยังมีวาระติดตามความคืบหน้าเรื่องการดำเนินการต่างๆ ทั้งด้านการฝึกอบรม การสื่อสาร การจัดการข้อร้องเรียน การรายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลแก่คู่ค้า ฯลฯ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

Cr:CP ALL News