ซีพี ออลล์ เสริมพลังสื่อสารธรรมาภิบาลเข้มแข็งแก่ตัวแทน Mr.&Miss Good Governance จัดอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลกับคนรุ่นใหม่ในองค์กร”

ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด โดยปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความซื่อตรงถูกต้อง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลกับคนรุ่นใหม่ในองค์กร” ให้กับตัวแทน Mr.&Miss Good Governance ของแต่ละหน่วยงาน สำนัก และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

โดยมี คุณสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยคุณลาวัณย์ เตียงหงษากุล ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ , คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณพิชิต ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณธานี ลิมปนารมณ์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมงาน ณ ห้อง 304 ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ภายในงานมีตัวแทน Mr.& Miss Good Governance จำนวน 93 คน ร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตน ในหัวข้อ Lead Communication by Yourself สร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการสื่อสารเรื่องธรรมาภิบาลแก่พนักงานภายในองค์กร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก อาจารย์ ภาสกร ไวยวรรณะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Actionx2 Co.,Ltd มาให้ความรู้ ต่อการด้วย Workshop ระดมสมอง สร้างสรรค์การสื่อสารด้วยสื่อ Multimedia เพื่อการเผยแพร่ “คาถาบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์” เพื่อสร้าง CG Mindset อย่างยั่งยืน พร้อมสานสัมพันธ์ระหว่างตัวแทน Mr.&Miss Good Governanceด้วยกัน ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง

งานนี้ผู้เข้าอบรมนอกจากจะได้อัปเดตเทรนด์การสื่อสารใหม่ๆแล้ว ยังได้แง่คิดดีๆ จากผู้บริหารและวิทยากร เพื่อนำไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพของตน ในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ขององค์กร เพื่อสานต่อความเข้มแข็งในเรื่องธรรมาภิบาล ซีพี ออลล์ อย่างยั่งยืนต่อไป

Cr:CP ALL News