จ่ายเงินเพิ่มเร่งงาน ลัดคิว ทำได้หรือไม่?

Q: เกมส์ต้องการนำเข้าสินค้า ซึ่งปกติต้องใช้เวลานาน ซึ่งเกมส์มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้สินค้านั้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในขั้นตอนการนำเข้าเกมส์จึงจ่ายค่าอำนวยความสะดวกช่วยเร่งกระบวนการเพื่อให้ได้สินค้าเร็วขึ้น จากกรณีดังกล่าวเกมส์ควรทำหรือไม่

A: ไม่ควรทำ เพราะผิดจริยธรรมทางธุรกิจในด้านของคุณธรรม เพราะถือเป็นข้อห้ามตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทของเครือเจริญโภคภัณฑ์

#CP #CGVoices