พบเพื่อนร่วมงาน เซ็นชื่อตรวจสอบแล้วทั้งที่ไม่ได้ตรวจสอบจริง ทำอย่างไรดี?

Q: ส้มเป็นเพื่อนร่วมงานกับแอม มีวันหนึ่งแอมเซ็นชื่อในเอกสารการตรวจสอบสินค้า แต่ส้มพบว่าแอมไม่ได้มาตรวจสอบจริง ส้มจะต้องทำอย่างไร

A: สถานการณ์ดังกล่าวเป็นการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งแอมทำผิดจริยธรรมธุรกิจด้านคุณภาพในส่วนของการรักษาความโปร่งใส เนื่องจากสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จขาดความโปร่งใส เพราะทำให้องค์กรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส้มต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหรือหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กร เพื่อพิจารณาหาทางออกที่เหมาะสม

#CP #CGVoices