เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังสามสำนักฯ เติมองค์ความรู้เข้มข้น “สิทธิมนุษยชนกับธุรกิจและการปฏิบัติด้านแรงงาน” (Human Rights & Labor Practice) ให้ผู้บริหารระดับสูง

วันนี้ ( 1 ตุลาคม 2563) สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร ผนึกกำลังร่วมกับ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและสื่อสารองค์กร และสำนักทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดอบรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีหลักสูตร เข้มข้น “สิทธิมนุษยชนกับธุรกิจและการปฏิบัติด้านแรงงาน” (Human Rights & Labor Practice) ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย คุณปรีชา ธนสุกาญจน์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และได้รับเกียรติจาก Ms.Lovita Ramgutee รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเสริมสร้างมุมมองให้เกิดแนวคิดและการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน ตอกย้ำให้ตระหนักถึงบทบาทของผู้บริหารในฐานะตัวแทนขององค์กรในการสนับสนุนการป้องกันประเด็นปัญหาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร

คุณปรีชา ธนสุกาญจน์

Ms.Lovita Ramgutee

ทั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือฯ อาทิ คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ คุณพัชรี คงตระกูลเทียน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์ ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาผู้นำของเครือฯ ให้มีความรู้ และทักษะเรื่องแนวโน้มของการกำกับดูแลกิจการฯ ตลอดจนกรณีศึกษาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการละเมิดด้านแรงงาน ที่เครือฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง


พร้อมกันนี้กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ยังได้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองอย่างสร้างสรรค์ ระบุแนวทางการสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ และการปฏิบัติด้านแรงงาน รวมถึงกระบวนการเยียวยาผลกระทบ และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการขับเคลื่อนนโยบาย

นอกจากนี้เครือฯ ยังจัดทำคู่มือ สิทธิมนุษยชนกับธุรกิจและการปฏิบัติด้านแรงงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนให้แก่สถานประกอบการของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเครือฯ ให้มีองค์ความรู้และความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ตามหลักกฎหมายและการปฏิบัติด้านแรงงานที่ถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับภาคเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

โดยสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Click