เครือซีพีจัดอบรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี “Corporate Governance In Practice” ธรรมาภิบาลฉบับจับต้องได้ สร้างองค์ความรู้ผู้บริหารระดับสูงทุกกลุ่มต่อเนื่อง มุ่งยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

18 กันยายน 2563 – สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดอบรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีหลักสูตร “Corporate Governance In Practice” ธรรมาภิบาลฉบับจับต้องได้ ประจำปี 2563 ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในการจัดให้แก่ผู้บริหารระดับสูของบริษัทในเครือฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อสร้างให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และยัง เป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนความรู้อย่างพร้อมเพรียง นำโดย คุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ และบริษัทในเครือฯ กว่า 50 ท่าน ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาผู้นำของเครือฯ ให้มีความรู้ และทักษะเรื่องแนวโน้มของการกำกับดูแลกิจการที่เครือฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

การอบรมหลักสูตร “Corporate Governance In Practice” ธรรมาภิบาลฉบับจับต้องได้นี้ เป็น 1 ใน 5 หลักสูตรเข้มข้น ในปี2563 ที่เครือฯ จัดทำสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเน้นส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจในประเด็นความสำคัญและการนำหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการสร้าง Tone at the Top เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นหนึ่งเดียวกับการทำธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรประจำปีนี้ ประกอบด้วย 1. Corporate Governance in Practice 2. Preventing Corruption & Fraud 3. Fair Trade Competition 4. Human Rights & Labor Practice และ 5. Strategic Cyber Security Management โดยจะทยอยจัดอบรมให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อถืงความเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของเครือฯ เติบโตอย่างยั่งยืน